TERMES LEGALS Tancar finestra
 

Tots els Drets Reservats © 2016
Les fotografies, imatges i textos continguts en aquest lloc web són propietat exclusiva de SUPRAMETAL, S.A.

En cap cas l'accés a aquest lloc web implica renúncia, transmissió o cessió total o parcial de tals drets, ni concedeix dret algun d'utilització, reproducció o comunicació pública dels continguts sense l'autorització de SUPRAMETAL, S.A.

Última modificació d'aquest lloc web: juny 2016

PROTECCIÓ DE DADES

1. Als efectes delque preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Suprametal informa a l'usuari que no existeix cap fitxer automatitzat de dades de caràcter personal i que totes les dades que se sol·liciten són transparentes per a l'usuari. Aquest en tot moment decideix per al seu interès si vol facilitar-les.

2. Suprametal recorda a l'usuari la possibilitat que l'assisteix d'exercir els drets de accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollits pels formularis de Suprametal.

3. Els drets de accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercits per l'usuari i mitjançant la sol·licitud escrita dirigida a l'adreça electrònica següent: web1@suprametal.com o a l'adreça postal que figura al peu.

La sol·licitud ha de contenir les dades següents: nom i cognoms de l'usuari i domicili a efectes de notificacions. Si la sol·licitud es via correu electrònic, hi ha de figurar, a més, l'adreça electrònica que desitgin donar de baixa.

Suprametal es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades recollides i del seu deure de guardar-les, per la qual cosa adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, o el tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, d'11 de juliol.

Rectificacions via postal a:

Suprametal, S.A.
C/ Sant Joan 30, 08635 Sant Esteve Sesrovires - Barcelona - ESPANYÑA - U E
O a webmail(arroba)suprametal.com
Protecció de dades